ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΧΙΛΩΝ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2009 – 2012

P1010898
P1020032
P1020049
P1020053
P1020080
P1020096
P1020097
P1020145