ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΧΙΛΩΝ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2008

25082008039