ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΙΔΙΩΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2005-2006

DSCN0262
DSCN1786
DSCN1787
DSCN1788
DSCN1789
DSCN1790