Πολιτική της «ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.» για την Υ.Α.Ε.

Η Πολιτική της εταιρίας για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία στηρίζεται στις εξής αρχές:

- Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την Υ.Α.Ε.

- Συνεχής εκπαίδευση, επιμόρφωση & παρακίνηση του προσωπικού σε θέματα Υ.Α.Ε.

- Εξασφάλιση οικονομικών και άλλων πόρων για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Σ.Δ.Υ.Α.Ε. που εφαρμόζει η επιχείρηση

- Θεσμοθετημένη και τεκμηριωμένη επικοινωνία με το προσωπικό της επιχείρησης για θέματα Υ.Α.Ε.

- Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα Υ.Α.Ε. των πελατών και των ενδιαφερομένων μερών (πχ. εργολάβων, προμηθευτών και συνεργατών)

- Σχεδιασμός και λειτουργία των εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων

- Διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών Υ.Α.Ε. που μπορεί να επιτευχθούν με τις διαθέσιμες τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες

- Πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών

- Αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την Υ.Α.Ε. που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης

- Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικών μεθόδων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και εξάλειψη ή περιορισμό σε αποδεκτό επίπεδο των εργασιακών κινδύνων

- Αναπροσαρμογή και συμμόρφωση του Σ.Δ.Υ.Α.Ε. σε περιπτώσεις αλλαγών στην οργάνωση, σε διαδικασίες, σε διεργασίες, σε εγκαταστάσεις, σε προσωπικό και σε εξοπλισμό

- Συνεργασίαμε τις Αρχές, τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και οργανισμούς για την βελτίωση της Υ.Α.Ε. 

- Διερεύνηση των συμβάντων και εξαγωγή συμπερασμάτων με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησης στην Υ.Α.Ε. 

- Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων Υ.Α.Ε. με την εφαρμογή θεσμοθετημένης διαδικασίας

- Θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων για την Υ.Α.Ε. και αξιολόγηση των επιδόσεων της επιχείρησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση