Δέσμευση της ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕ είναι η διασφάλιση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων της αλλά και των  ενδιαφερομένων μερών, τα οποία εμπλέκονται στην κατασκευή των έργων που αναλαμβάνει, από τραυματισμό λόγω τροχαίων, με ταυτόχρονη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, θεωρώντας το όχημα, το φορτηγό, το μηχάνημα έργου (Μ.Ε.) ή άλλο χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό αναπόσπαστο μέρος του εργασιακού της περιβάλλοντος. 

 

Προτεραιότητά μας είναι η βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς των εργαζομένων μας μέσω της εκπαίδευσής τους σε ασφαλείς πρακτικές οδήγησης. 

 

Στόχος μας είναι η μείωση και εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων, της απώλειας περιουσίας, των θανάσιμων ή μη τραυματισμών, αλλά και η ουσιαστική συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος. 

 

Αυτό επιτυγχάνεται με: 

• Την ενσωμάτωση των στρατηγικών, πολιτικών και διαδικασιών λειτουργίας της Εταιρείας, που αποσκοπούν στην βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας. 

• Την περιοδική επανεξέταση των τεχνικών - κατασκευαστικών έργων και δρομολογίων για τον εντοπισμό και την εξάλειψη σημαντικών κινδύνων για την Οδική Ασφάλεια, παρέχοντας παράλληλα τους απαραίτητους πόρους και την επαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων. 

• Τον προγραμματισμό εσωτερικών ελέγχων για την αξιολόγηση της εφαρμογής των Διαδικασιών και Οδηγιών Ασφαλούς Οδήγησης. 

• Την εφαρμογή αρχών Αμυντικής και Οικολογικής Οδήγησης με ανάλογη συμβολή στην Προστασία του Περιβάλλοντος, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών ρύπων και αέριων, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

• Την προώθηση βέλτιστων πρακτικών και την ενδεδειγμένη συντήρηση των οχημάτων, φορτηγών, Μ.Ε., εξοπλισμού ώστε να μειωθούν τα ατυχήματα και να προστατευτεί το περιβάλλον. 

• Τον καθορισμό δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης βάσει των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας. 

• Την εφαρμογή ελέγχου και προληπτικής συντήρησης των οχημάτων, φορτηγών, Μ.Ε. με ορθή Περιβαλλοντικά διαχείριση των αποβλήτων, που προκύπτουν από αυτήν. 

• Τη χρήση καυσίμων, λιπαντικών και γενικά των υλικών υποστήριξης των οχημάτων, φορτηγών, Μ.Ε., φιλικών προς το Περιβάλλον. 

• Τον περιοδικό έλεγχο για χρήση αλκοόλ ή ουσιών. 

• Τη συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 

• Τη συνεχή βελτίωση και τεκμηρίωση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (Σ.Δ.Ο.Α.). 

• Τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και τις νομοθετικές ρυθμίσεις (όρια ταχύτητας, συνθήκες οδοστρώματος, ομίχλη, πάγος, μη παραβίαση της λωρίδας έκτακτης κυκλοφορίας), που σχετίζονται με την Ασφαλή Οδήγηση. 

• Απαγόρευση της χρήσης κινητού κατά τη διάρκεια της οδήγησης και της χρήσης των Μ.Ε. και του λοιπού εξοπλισμού. 

• Την επιβεβαίωση ότι πραγματοποιούνται έρευνες και συντάσσονται αναφορές για όλα τα ατυχήματα. 

 

Αυτή η πολιτική έχει την πλήρη υποστήριξη της Ανώτατης Διοίκησης και εφαρμόζεται, τηρείται και γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους και τα ενδιαφερόμενα μέρη (πχ. προμηθευτές, υπεργολάβους) και τίθεται στη διάθεση του κοινού.