ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕ σε κοινοπρακτική μορφή με την εταιρεία «MEΛΚΑ Α.Ε.»

ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 1998 – 1999

2a
12_big