ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 1997 – 1998

voutzas