Η εταιρεία ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 με έδρα την Αθήνα και κύρια δραστηριότητα τα δημόσια έργα. Το 2006 δημιουργήθηκε ο Όμιλος με την συμμετοχή της στην εταιρεία ΧΙΛΩΝ Α.Τ.Ε.

Τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου είναι εγκατεστημένα σε ιδιόκτητο κτίριο στο Νέο Ψυχικό στην οδό Άγγελου Σικελιανού 22, και οι αποθηκευτικοί χώροι βρίσκονται σε ιδιόκτητη έκταση στην Ραφήνα Αττικής.

Οι εταιρείες του ομίλου («ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.» & «ΧΙΛΩΝ Α.Τ.Ε.») δραστηριοποιούνται τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα, ασχολούμενες με όλο το φάσμα κατασκευών. Η διαρκής ενασχόληση με αυτούς τους τομείς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των στελεχών του ομίλου και την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της, επιτρέπει την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση πολύπλοκων και μεγάλου προϋπολογισμού έργων, όπως οικοδομικά (δημόσια κτίρια ιδιαίτερων απαιτήσεων), ενεργειακά (βελτιστοποίηση ενεργειακών απαιτήσεων και εκσυγχρονισμός υπαρχόντων εγκαταστάσεων) , έργα οδοποιίας, έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής (αθλητικές εγκαταστάσεις), υδραυλικά και αποχετευτικά δίκτυα.

Στόχοι του Ομίλου είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου εργασιών, η διαρκής εκμάθηση νέων τεχνογνωσιών καθώς και η επίτευξη στόχων όπως η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα από τα έργα μας, η βελτίωση των υποδομών, η επίτευξη άριστου αποτελέσματος στα έργα που αναλαμβάνουμε και, τέλος, η επέκταση των δραστηριοτήτων μας σε άλλους τομείς καθώς και στο εξωτερικό.

Η ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε. είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου. Ιδρύθηκε το 1997 και κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ για όλες τις κατηγορίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Η εταιρεία ΧΙΛΩΝ Α.Τ.Ε., ιδρύθηκε το 2006 και είναι θυγατρική της εταιρείας ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.. Η εταιρεία είναι καταταγμένη στην 2η τάξη του ΜΕΕΠ για τις κατηγορίες έργων Οδοποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Η/Μ, Βιομηχανικά - Ενεργειακά και στη 1η τάξη για έργα Λιμενικά. Ασχολείται με την κατασκευή όλων των ειδών τεχνικών έργων και κυρίως με την κατασκευή Δημοσίων Οικοδομικών Έργων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Ιδρυτής της μητρικής εταιρείας ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε. είναι ο αείμνηστος Χρήστος Βράκας.

Η ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε. διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:

  • Βασιλική Χρ. Βράκα,  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
  • Μιχάλης Ι. Τριανταφύλλου,  Αντιπρόεδρος και Νόμιμος εκπρόσωπος
  • Ευλαλία Βράκα, χήρα Χρήστου Βράκα, Μέλος
  • Στέφανος Γεωρ. Νταίβις,  Μέλος
  • Ιωάννης Κων/νου Παναγιωτίδης,  Μέλος