ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΧΙΛΩΝ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2015

2016-01-30_125149
2016-03-10_131825
2016-03-21_153939
P2110051