ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΒΙΛΛΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2009

DSC00055
DSC00067