ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΒΙΛΛΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΧΙΛΩΝ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2009

0136
0138
DSC00099
DSC00102